Zmiana nazwiska po zawarciu małżeństwa.

Czy po zawarciu związku małżeńskiego mogę pozostać przy swoim nazwisku?

Zgodnie z art. 25 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, jak również każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka.

O tym jakie nazwisko będzie nosić każde  z małżonków decyduje oświadczenie woli złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zatem możliwa jest sytuacja, w której kobieta pozostanie przy swoim panieńskim nazwisku bądź doda do swojego dwuczłonowego nazwiska, nazwisko męża. Ustawodawca definiuje, iż kolejność tych nazwisk jest dowolna. Należy jednak mieć na uwadze, iż niemożliwe jest przyjęcie nazwiska trójczłonowego.

 

Odsetki

ODSETKI- POJĘCIE, RODZAJE I WYSOKOŚĆ

Odsetki są świadczeniem akcesoryjnym. Kodeks cywilny reguluje odsetki jako świadczenie uboczne od świadczeń pieniężnych. Tezę tą potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.06.1981r. (OSN 1982, poz. 92) odsetki za opóźnienie w płatności sumi pieniężnej wyrażonej w walucie obcej przysługują wierzycielowi w tej samej walucie. Z kolei, jeżeli strony zmienią przedmiot głównego świadczenia na walutę krajową, wówczas również odsetki należą się w złotych (orzecznie SN 02.01.1991, OSP 1991, poz. 183).

Możliwe jest jednak określenie odsetek w przedmiotach zamiennych.

 

Powództwo o ustalenie ojcostwa a obowiązek alimentacyjny.

Od 13.06.2009r. w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym nastąpiła zmiana dotycząca uznania ojcostwa, a nie jak do tej pory uznania dziecka. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Natomiast po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez niego pełnoletności matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem.

Z powództwem o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu występują dziecko albo matka. Gdy domniemany ojciec nie żyje, powództwo wytacza się przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Także domniemany ojciec dziecka może wystąpić do Sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa. Wytacza powództwo przeciwko dziecku i matce. Gdy matka nie żyje- to tylko przeciwko dziecku.

Polskie prawo konstruuje instytucje tzw. domniemania ojcostwa. Według tej zasady domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż 300 dni, a nie później niż w 181 dni przed urodzeniem dziecka.

 

 

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach o alimenty.

W imieniu mojego dziecka chcę wytoczyć pozew o alimenty przeciwko ojcu dziecka.
Jakie koszty sądowe poniosę?

Zgodnie z art. 96 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona, która dochodzi roszczeń alimentacyjnych, a także strona pozwana w sprawie obniżenia alimentów nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Jest zwolniona od kosztów.

Dodatkowa strona wytaczająca powództwo może żądać wyznaczenia pełnomocnika z urzędu, jeśli wykaże niemożność poniesienia kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Wniosek o ustanowienia pełnomocnika z urzędu składa się na piśmie lub ustnie do protokołu (oczywiście dotyczy to osób zwolnionych od kosztów sądowych).

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródeł ich utrzymania jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w dziale formularze- www.ms.gov.pl. Także w niniejszym portalu w dziale Wzory pism.

 

Wspólnik spółki cywilnej

Kilka miesięcy temu przystąpiłem jako wspólnik do spółki cywilnej. Czy odpowiadam za wcześniejsze zobowiązania zaciągnięte przez wspólników tej spółki, choć nie byłem ich stroną podmiotową?

Co do zasady i zgodnie z jednolitym poglądem w doktrynie wspólnik, który nie przystępuje kumulatywnie do długu na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego, to  nie odpowiada za wcześniejsze zobowiązania wspólników.

Art. 3531 Kodeksu cywilnego stanowi: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Jest to tzw. zasada swobody umów. W oparciu o wykładnię tego przepisu, a także mając na uwadze doktrynę, należy stwierdzić, iż ze względu na osobistą więź między wspólnikami spółki cywilnej oraz brak wyraźnej regulacji wspólnik nie powinien odpowiadać za zobowiązania powstałe przed przystąpieniem wspólnika (pogląd dr A. Gierata).

 

Strona 1 z 2

Partnerzy


Komputery, alarmy
enc.pl

---------------------------------------------

Tonery, skup tonerów
tonerprof.pl

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Obsługa prawna

Ultimate Browsers SupportIstnieje możliwość podjęcia kompleksowej obsługi prawnej firm i instytucji i podpisanie stałej umowy.

Czytaj więcej...

Szkolenia

Great Docs and SupportPrzeprowadzamy szkolenia z różnych zakresów aspektów prawnych. Terminy oraz tematy aktualnych szkoleń w rozwinięciu.

Czytaj więcej...

Reklama w serwisie e-porady

Native RTL SupportZasady przyjmowania reklam na stronie serwisu e-porady.enc.pl oraz umieszczania linków partnerów.

Czytaj więcej...